ICAO PPL conversie naar EU PPL brevet

Ben je houder van een ICAO PPL SEP brevet (FAA/SAA/CASA etc.), dan kan je deze converteren/gelijkstellen aan een Europees brevet. Let wel een LAPL brevet is niet te converteren of gelijk te stellen, immers dat is een nationaal brevet. Heb je een ICAO PPL brevet, dan kan je deze eenvoudig converteren naar een EU PPL. We gaan in op een FAA conversie, omdat deze het meeste voorkomen. De procedure is vergelijkbaar bij andere conversies vanuit ander ICAO staten.

Als Amerikaans geregistreerde inwoner met een FAA brevet, zou je op Europese vliegtuigen VFR mogen vliegen binnen de FIR waar het vliegtuig geregistreerd is. Je hebt in dat geval enkel een Check-out nodig en dus geen gelijkstelling of conversie. De enige spelbreker kan zijn dat het niet mag van de verzekeringsmaatschappij. Op onze verzekeringspolis is dit uitgesloten, dus moet je in het bezit zijn van een EU-FCL brevet. Op deze pagina lees je hoe je je FAA brevet om kan zetten naar een EU-FCL (Flight Crew Licence).

De 2e optie om (relatief eenvoudig) met je FAA licence in Europa te vliegen, is dat je een N geregistreerd vliegtuig huurt. Ook hier geldt dat je beperkt bent tot het Nederlandse luchtruim. Wij verhuren geen N kisten.

Wil je buiten de EHAA FIR VFR vliegen op een Europees geregistreerd vliegtuig, dan dien je je FAA brevet gelijk te stellen (valideren) of om te zetten (converteren) naar een EU brevet. De validatietermijn is 1 jaar en je moet dan alle eisen geregeld hebben. Je kan beter kiezen voor een conversie, want daar zit geen termijn aan en de eisen zijn nagenoeg gelijk. In beide gevallen behoudt je je FAA brevet.

Allereerst hartelijk dank voor de genomen tijd en de moeite , was leuk je te ontmoeten en de vliegclub en het veld te zien.

Was ook verrast te ontdekken hoe jullie al helemaal op het begeleiden van een dergelijke procedure zijn ingesteld.

Louis

Voor het omzetten van een FAA PPL/SEP naar een EU PPL/SEP gelden de volgende eisen;

 • heb je 100 ervaringsuren (combi van PIC en DUAL) nodig,
 • moet je slagen voor de examens Air Law en Human Performance and Limitations,
 • moet je een LPE test doen,
 • een geldige medical klasse II hebben of laten keuren, en
 • moet je een PPL Skill-test afleggen

Voor aanvang van deze conversie dien je 100 ervaringsuren te hebben. Als je hieraan niet voldoet kan je deze uren opbouwen in het land van brevet afgifte of deze uren bij ons vliegen. Dit kan alleen met een instructeur en dit mogen geen solo uren zijn.

Theorie

AIRLAW & HPL

Voor de theorie vakken Airlaw en Human Performance and Limitations hebben we een e-learning programma en boeken en je kan privéles of (een digitale) klassikaal les volgen.

Een herexamen is dezelfde prijs per vak. Het aantal herexamens is tot 4 beperkt.

Radiotelefonie en LPE

Radiotelefonie en LPE

Als je het online wilt doen kan je kiezen voor ATC-COMM of ben je bereidt om naar Vliegveld Lelystad af te reizen, kies dan voor iFly4YOU

Het RT en LPE examen moet afgelegd zijn voordat de aanvraag voor het brevet ingediend wordt.

Medical

MEDICAL

De EU medische keuring klasse II kan je laten doen alle keuringsinstaties. Als je zowel een EU als een FAA keuring gelijktijdig wilt uit laten voeren dan kan dat bij KLM Health Services. Overigens is er Amerikaanse wetgeving in de maak, om de medische keuring voor het PPL af te schaffen.

Skill-test

SKILL-TEST

Een Skill-Test kunnen we “in-house” afnemen.

Officieel hoeft je voor de conversie 0 praktijk uren te vliegen. In de praktijk blijkt toch dat een trainings programma wenselijk is en dit is maatwerk. Denk aan verschillen in luchtruim indeling, termen, procedures, vliegtuig beheersing, ervaring en recentelijke vlieguren. Wij gebruiken ons Check-out programma voor deze training.

Note 1. Als je voornemens bent om je vliegopleiding in Amerika te volgen om daarna in Europa te vliegen (met een Europees geregistreerde kist), kies dan voor een EASA vliegschool (i.p.v. een FAA vliegschool). Er zijn Engelse vliegscholen die een “dependance” in Amerika hebben waarvan dit een voorbeeld. De UK CAA geeft dan je brevet uit en die kan je bij het ILT (Dutch CAA) zonder ingewikkelde handelingen omzetten. Een conversie kost al met al rond de €1500 en dat had je kunnen voorkomen door een EASA school keuze.

Note 2. Als je nog een papieren FAA brevet hebt, moet die als eerste worden omgezet naar een plastic versie via FAA (let op een papieren brevet is sinds 31 maart 2013 niet meer geldig). De prijs is $2 waarna je het per post thuis gestuurd krijgt. Daarna moet er ook nog een flight review gedaan worden als het brevet niet meer geldig is en dat kunnen we op de Vliegschool regelen. Wij hebben een FAA instructeur en het kan op een PH kist.

Note 3. Voor de conversie is een RT en LPE certificaat nodig (dit geldt gek genoeg niet voor de afgifte van Europees brevet).  Een RT bevoegdheid uit een derde land wordt geaccepteerd, mits dat duidelijk is op het bewijs van bevoegdheid dan wel door het overleggen van een Radio operator certificate uit dat derde land. De LPE die op het FAA licence kan niet overgenomen worden in het EASA licence.

Note 4. Een prettige bijkomstigheid is dat het KIWA niet het volle tarief van €605 rekent voor deze afgifte, maar slechts €73. Helaas telt het KIWA daar wel €63 bij op voor de LPE aantekening.

De omzettingsprocedure voor buitenlandse brevetten begint bij het invullen van ons inschrijfformulier. Wij vragen het toelatingsbewijs bij het CBR aan voor deelname aan de theorie-examens (O-PPLA). Daarna nemen bespreken we in een persoonlijk gesprek de rest van de volgorde en starten we de omzetting.

Als aan alle bovenstaande eisen is voldaan, vullen we het KIWA formulier in: inquiry certificate of validation en ontvang je het brevet.

FAA GELDIGHEID

Een FAA brevet verliest zijn geldigheid niet, je moet alleen elke twee jaar een flight review (uur ground school, uur vliegen) doen. Je kan dus je FAA naast je JAA brevet geldig houden. Zelfs als je meerdere jaren niet gevlogen hebt, hoef je alleen maar een flight review te doen om weer te mogen vliegen. Het is geen pass/fail examen, maar een instructeur kan wel weigeren je logboek te tekenen voor de review als je niet voldoende presteert (nog los van het feit dat het natuurlijk geen goed idee is om na een lange tijd niet gevlogen te hebben weer aan de gang te gaan zonder training). Dit zal geen probleem zijn als je in de EU voldoende vlieguren maakt. Als je t.z.t. weer in de US zou willen vliegen, moet je een check-out doen om een kist te kunnen huren. Dit is te combineren met een flight review.

A. VALIDATIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID

Algemeen

 1. Bewijzen van bevoegdheid die door een derde land worden afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago kunnen worden gevalideerd door de bevoegde instantie van een lidstaat.Bestuurders moeten een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar ze verblijven of gevestigd zijn of, indien ze niet op het grondgebied van de lidstaten verblijven, in het land waar de exploitant waarvoor ze vliegen of beogen te vliegen zijn hoofdkantoor heeft.
 2. De validatieperiode van een bewijs van bevoegdheid mag niet langer zijn dan één jaar, op voorwaarde dat het basisbewijs geldig blijft.Deze periode mag slechts één keer worden verlengd door de bevoegde instantie die de validatie heeft afgegeven wanneer, gedurende de validatieperiode, de bestuurder een aanvraag heeft ingediend of training volgt voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid conform deel FCL. De verlenging is beperkt tot de periode die nodig is om het bevoegdheidsbewijs conform deel FCL uit te reiken.De houders van een bewijs van bevoegdheid dat door een lidstaat is aanvaard, moeten hun bevoegdheden uitoefenen in overeenstemming met de eisen van deel FCL.
 3. Bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten …
 4. Bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten …
 5. Bewijzen van bevoegdheid voor niet-commerciële activiteiten zonder een bevoegdverklaring instrument­ vliegen. In het geval van bewijzen van bevoegdheid als privévlieger, of CPL- en ATPL-bewijzen van bevoegdheid zonder een bevoegdverklaring instrumentvliegen waarbij de bestuurder van plan is om enkel de bevoegdheden als privévlieger uit te oefenen, moet de houder voldoen aan de volgende eisen:
  1. blijk geven van verworven kennis over luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;
  2. slagen voor de PPL-vaardigheidstest zoals uiteengezet in deel FCL;
  3. voldoen aan de desbetreffende eisen van deel FCL voor de afgifte van een type- of klassebevoegdverklaring die voor de bevoegdheden van het van kracht zijnde bevoegdheidsbewijs van belang zijn;
  4. houder zijn van ten minste een medische verklaring van klasse 2 conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;
  5. blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055*;
  6. ten minste 100 uur vliegervaring als bestuurder hebben volbracht in de relevante luchtvaartuigcategorie.

* FCL.055 Taalvaardigheid

a) Algemeen. Bestuurders van vleugelvliegtuigen, helikopters, powered-lift luchtvaartuigen en luchtschepen die gebruik moeten maken van de radiotelefoon, mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid en bevoegdverkla­ ringen niet uitoefenen, tenzij ze een taalvaardigheidaantekening hebben op hun bewijs van bevoegdheid waaruit beheersing van de Engelse taal blijkt of de taal gebruikt voor radiocommunicatie tijdens de vlucht. Op de het bewijs van bevoegdheid moeten de taal, het vaardigheidsniveau en de geldigheidsdatum worden vermeld.

b) De kandidaat voor een taalvaardigheidaantekening moet in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel ten minste een operationeel niveau van taalvaardigheid aantonen voor zowel het gebruik van fraseologie als gewone taal. Daartoe moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen om:

 1. effectief te communiceren met alleen maar de stem en in situaties van persoon tot persoon;
 2. over algemene en werkgerelateerde onderwerpen nauwgezet en duidelijk te kunnen communiceren;
 3. geschikte communicatiestrategieën te gebruiken voor het uitwisselen van berichten en voor het herkennen en oplossen van misverstanden in een algemene of werkgerelateerde context;
 4. met succes om te kunnen gaan met de taalkundige uitdagingen die ontstaan door een complicatie of onverwachte wending van gebeurtenissen die voorkomen binnen de context van een routinematige werksituatie of communi­ catietaak, waarmee hij voor het overige bekend is; en
 5. een dialect of accent te gebruiken dat voor de luchtvaartgemeenschap begrijpelijk is.

c) Uitgezonderd voor bestuurders die hebben aangetoond te beschikken over een taalvaardigheid op expertniveau, in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel, zal de taalvaardigheidaantekening worden onderworpen aan een herbeoordeling elke:

 • 4 jaar, indien het aangetoonde niveau op het operationele niveau ligt; of
 • 6 jaar, indien het aangetoonde niveau op het niveau van uitgebreide kennis ligt.

B. CONVERSIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID

Een bewijs van bevoegdheid voor PPL/BPL/SPL, een CPL of ATPL dat door een derde land is afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago, mag door de bevoegde autoriteit van een lidstaat worden geconver­ teerd in een deel FCL PPL/BPL/SPL met een klasse- of typebevoegdverklaring voor éénvliegers.De houder moet een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij verblijft of is gevestigd.

De houder van het bewijs van bevoegdheid moet voldoen aan de onderstaande minimumeisen voor de betreffende luchtvaartuigcategorie:

 1. slagen voor een schriftelijk examen in luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;
 2. slagen voor de PPL-, BPL of SPL-vaardigheidstest, naargelang het geval, conform deel FCL;
 3. voldoen aan de eisen voor de afgifte van de betreffende klasse- of typebevoegdverklaring conform subdeel H; d) houder zijn van ten minste een medisch certificaat van klasse 2, afgegeven conform deel Medisch;
 4. blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055*;
 5. ten minste 100 vlieguren hebben voltooid als bestuurder.

* FCL.055 Taalvaardigheid

a) Algemeen. Bestuurders van vleugelvliegtuigen, helikopters, powered-lift luchtvaartuigen en luchtschepen die gebruik moeten maken van de radiotelefoon, mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid en bevoegdverkla­ ringen niet uitoefenen, tenzij ze een taalvaardigheidaantekening hebben op hun bewijs van bevoegdheid waaruit beheersing van de Engelse taal blijkt of de taal gebruikt voor radiocommunicatie tijdens de vlucht. Op de het bewijs van bevoegdheid moeten de taal, het vaardigheidsniveau en de geldigheidsdatum worden vermeld.

b) De kandidaat voor een taalvaardigheidaantekening moet in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel ten minste een operationeel niveau van taalvaardigheid aantonen voor zowel het gebruik van fraseologie als gewone taal. Daartoe moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen om:

 1. effectief te communiceren met alleen maar de stem en in situaties van persoon tot persoon;
 2. over algemene en werkgerelateerde onderwerpen nauwgezet en duidelijk te kunnen communiceren;
 3. geschikte communicatiestrategieën te gebruiken voor het uitwisselen van berichten en voor het herkennen en oplossen van misverstanden in een algemene of werkgerelateerde context;
 4. met succes om te kunnen gaan met de taalkundige uitdagingen die ontstaan door een complicatie of onverwachte wending van gebeurtenissen die voorkomen binnen de context van een routinematige werksituatie of communi­ catietaak, waarmee hij voor het overige bekend is; en
 5. een dialect of accent te gebruiken dat voor de luchtvaartgemeenschap begrijpelijk is.

c) Uitgezonderd voor bestuurders die hebben aangetoond te beschikken over een taalvaardigheid op expertniveau, in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel, zal de taalvaardigheidaantekening worden onderworpen aan een herbeoordeling elke:

 • 4 jaar, indien het aangetoonde niveau op het operationele niveau ligt; of
 • 6 jaar, indien het aangetoonde niveau op het niveau van uitgebreide kennis ligt.

A.   VALIDATIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID

Algemeen

1.

Bewijzen van bevoegdheid die door een derde land worden afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago kunnen worden gevalideerd door de bevoegde instantie van een lidstaat.

Bestuurders moeten een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar ze verblijven of gevestigd zijn of, indien ze niet op het grondgebied van de lidstaten verblijven, in het land waar de exploitant waarvoor ze vliegen of beogen te vliegen zijn hoofdkantoor heeft.

2.

De validatieperiode van een bewijs van bevoegdheid mag niet langer zijn dan één jaar, op voorwaarde dat het basisbewijs geldig blijft.

Deze periode mag slechts één keer worden verlengd door de bevoegde instantie die de validatie heeft afgegeven wanneer, gedurende de validatieperiode, de bestuurder een aanvraag heeft ingediend of training volgt voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid conform deel FCL. De verlenging is beperkt tot de periode die nodig is om het bevoegdheidsbewijs conform deel FCL uit te reiken.

De houders van een bewijs van bevoegdheid dat door een lidstaat is aanvaard, moeten hun bevoegdheden uitoefenen in overeenstemming met de eisen van deel FCL.

Bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten

3.

In het geval van bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten, moet de houder:

a)

door middel van een vaardigheidstest voldoen aan de eisen voor verlenging van de type- of klassebevoegdverklaring van deel FCL die van belang zijn voor de bevoegdheden van het bewijs van bevoegdheid dat men reeds heeft;

b)

aantonen dat kennis van de desbetreffende onderdelen van deel OPS en deel FCL is verkregen;

c)

blijk geven van kennis van de Engelse taal overeenkomstig FCL.055;

d)

houder zijn van een geldige medische verklaring van klasse 1 conform deel Medisch;

e)

in het geval van vleugelvliegtuigen, voldoen aan de eisen wat betreft ervaring uiteengezet in de onderstaande tabel:

Bevoegdheidsbewijs

Totaal aantal uren vliegervaring

Bevoegdheden

(1)

(2)

(3)

ATPL(A)

> 1 500 uur als PIC op meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen

Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC

(a)

ATPL(A) of CPL(A)/IR (1)

> 1 500 uur als PIC of tweede bestuurder op meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen volgens operationele eisen

Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als tweede bestuurder

(b)

CPL(A)/IR

> 1 000 uur als PIC in commercieel luchtvervoer sinds het behalen van een IR

Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 uur als PIC of als tweede bestuurder in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen volgens operationele eisen

Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als tweede bestuurder volgens deel OPS

(d)

ATPL(A), CPLA(A)/IR, CPL(A)

> 700 uur in vleugelvliegtuigen met uitzondering van TMG’s, inclusief 200 uur activiteiten in de rol waarvoor aanvaarding wordt verlangd, en 50 uur in die rol in de afgelopen twaalf maanden

Uitoefening van bevoegdheden in vleugelvliegtuigen in andere operaties dan voor commercieel luchtvervoer

(e)

CPL(A)

> 1 500 uur als PIC in commercieel luchtvervoer, inclusief 500 uur op watervliegtuigen

Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC

(f)

Bewijzen van bevoegdheid voor niet-commerciële activiteiten met een bevoegdverklaring instrumentvliegen

4.

In het geval van bewijzen van bevoegdheid als privévlieger met een bevoegdverklaring instrumentvliegen, of CPL- en ATPL-bevoegdheidsbewijzen met een bevoegdverklaring instrumentvliegen waarbij de bestuurder van plan is om enkel de bevoegdheden als privévlieger uit te oefenen, moet de houder voldoen aan de volgende eisen:

a)

de vaardigheidstest voor bevoegdverklaring instrumentvliegen afleggen en de type- of klassebevoegdverklaringen die van toepassing zijn op de bevoegdheden van het bewijs van bevoegdheid waarvan men houder is, in overeenstemming met aanhangsel 7 en aanhangsel 9 van deel FCL;

b)

aantonen dat hij/zij voldoende kennis heeft verworven over luchtvaartwetgeving, weercodes voor de luchtvaart, vluchtplanning en -prestatie (IR) en menselijke prestaties;

c)

blijk geven van kennis van de Engelse taal overeenkomstig FCL.055;

d)

houder zijn van ten minste een geldige medische verklaring van klasse 2 conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;

e)

ten minste 100 uur instrumentvliegtijd als PIC hebben volbracht in de relevante luchtvaartuigcategorie.

Bewijzen van bevoegdheid voor niet-commerciële activiteiten zonder een bevoegdverklaring instrumentvliegen

5.

In het geval van bewijzen van bevoegdheid als privévlieger, of CPL- en ATPL-bewijzen van bevoegdheid zonder een bevoegdverklaring instrumentvliegen waarbij de bestuurder van plan is om enkel de bevoegdheden als privévlieger uit te oefenen, moet de houder voldoen aan de volgende eisen:

a)

blijk geven van verworven kennis over luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;

b)

slagen voor de PPL-vaardigheidstest zoals uiteengezet in deel FCL;

c)

voldoen aan de desbetreffende eisen van deel FCL voor de afgifte van een type- of klassebevoegdverklaring die voor de bevoegdheden van het van kracht zijnde bevoegdheidsbewijs van belang zijn;

d)

houder zijn van ten minste een medische verklaring van klasse 2 conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;

e)

blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055;

f)

ten minste 100 uur vliegervaring als bestuurder hebben volbracht in de relevante luchtvaartuigcategorie.

Validatie van bewijzen van bevoegdheid voor specifieke taken van beperkte duur

6.

Niettegenstaande de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, mogen lidstaten in het geval van vluchten van de fabrikant, een bewijs van bevoegdheid aanvaarden dat is afgegeven conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago door een derde land voor maximaal twaalf maanden voor specifieke taken van beperkte duur, zoals instructievluchten voor eerste ingebruikneming, demonstraties, het overvliegen of testen, op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

a)

houder zijn van een geschikt bewijs van bevoegdheid, medisch certificaat en bijbehorende bevoegdverklaringen of kwalificaties afgegeven conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;

b)

direct of indirect in dienst zijn bij een vliegtuigfabrikant.

In dit geval moeten de bevoegdheden van de houder beperkt worden tot het geven van vlieginstructie en het afnemen van toetsen voor eerste afgifte van typebevoegdverklaringen, het toezicht houden op de eerste lijnvluchten door de bestuurders van de operator, het uitvoeren van vluchten ter aflevering of om toestellen over te vliegen, de eerste lijnvluchten, vliegdemonstraties of testvluchten.

B.   CONVERSIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID

1.

Een bewijs van bevoegdheid voor PPL/BPL/SPL, een CPL of ATPL dat door een derde land is afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago, mag door de bevoegde autoriteit van een lidstaat worden geconverteerd in een deel FCL PPL/BPL/SPL met een klasse- of typebevoegdverklaring voor éénvliegers.

De houder moet een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij verblijft of is gevestigd.

2.

De houder van het bewijs van bevoegdheid moet voldoen aan de onderstaande minimumeisen voor de betreffende luchtvaartuigcategorie:

a)

slagen voor een schriftelijk examen in luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;

b)

slagen voor de PPL-, BPL of SPL-vaardigheidstest, naargelang het geval, conform deel FCL;

c)

voldoen aan de eisen voor de afgifte van de betreffende klasse- of typebevoegdverklaring conform subdeel H;

d)

houder zijn van ten minste een medisch certificaat van klasse 2, afgegeven conform deel Medisch;

e)

blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055;

f)

ten minste 100 vlieguren hebben voltooid als bestuurder.

C.   AANVAARDING VAN KLASSE- EN TYPEBEVOEGDVERKLARINGEN

1.

Een geldige klasse- of typebevoegdverklaring op een bewijs van bevoegdheid dat door een derde land is afgegeven, mag worden genoteerd op een bevoegdheidsbewijs conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat:

a)

voldoet aan de ervaringseisen en de toelatingseisen voor de afgifte van de betreffende type- of klassebevoegdverklaring conform deel FCL;

b)

slaagt voor de betreffende vaardigheidstest voor de afgifte van de betreffende type- of klassebevoegdverklaring conform deel FCL;

c)

als vlieger regelmatig actief is;

d)

beschikt over niet minder dan:

i)

voor klassebevoegdverklaringen voor vleugelvliegtuigen, 100 uur vliegervaring als bestuurder in die klasse;

ii)

voor typebevoegdverklaringen voor vleugelvliegtuigen, 500 uur vliegervaring als bestuurder in dat type;

iii)

voor éénmotorige helikopters met een maximale startmassa van 3 175 kg, 100 uur vliegervaring als bestuurder in dat type;

iv)

voor alle andere helikopters, 350 uur vliegervaring als bestuurder in die klasse.